Kérem várjon!
2018. március 22., csütörtök | Sitemap
Szolgáltatásaink, termékeink

Adatvédelem

Tájékoztatjuk, hogy a biztosításközvetítő és a biztosító a feladatai ellátásához az ügyfelei azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a biztosítási törvényben meghatározott egyéb cél lehet. A biztosító ügyfelének minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy. Biztosítási titkot képeznek a biztosító ügyfelének személyi adatai, a biztosítási szerződés adatai, élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok, a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje, a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

A biztosításközvetítő és a biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartamig kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosításközvetítő és a biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
Társaságunk a biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosítási titkot képező személyes adatait, valamint a megkötött biztosítási szerződéssel és annak tartalmával kapcsolatos adatokat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló - többször módosított - 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban Bit.) és az egyéb adatvédelmi jogszabályok betartásával, elektronikus adatfeldolgozás céljából veszi nyilvántartásba.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha a törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a biztosításközvetítő és a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosításközvetítővel, illetve a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható adatok körét pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Bit. 154-161. §-aiban foglalt rendelkezések szerinti ügykörökben és esetekben a felügyelettel, a nyomozó hatósággal és ügyészséggel, bírósággal, továbbá bírósági végrehajtóval, közjegyzővel, az adóhatósággal, a nemzetbiztonsági szolgálattal, a Gazdasági Versenyhivatallal, gyámhatósággal, az egészségügyi hatósággal, a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel, a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, a kötvénynyilvántartó szervvel, az állományátruházás keretében átadásra kerülő szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval, a Kártalanítási Számlát kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károkozóval, a kiszervezett tevékenységet végzővel, fióktelep esetén a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval szemben, az adatvédelmi biztossal, a Bit. 109/A. §-ában szabályozott esetekben a biztosítóval, a magyar bűnüldöző szervvel illetőleg az Országos Rendőr-főkapitánysággal szemben.

A biztosításközvetítő és a biztosító köteles az érintett ügyfél kérésére tájékoztatást adni a biztosításközvetítő, illetve a biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A törvény az adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja. A biztosításközvetítő és a biztosító az érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezetni köteles. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon közzétett információk megtekintéséhez - regisztrált ügyfeleink részére fenntartott oldalak kivételével - személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, böngésző típusa. Ezeket az adatokat Társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel, és az adatokat a feldolgozást követően megsemmisíti.

Magyar Autóklub - Erix - Oldtimer Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás díjkalkulátorok
Online szolgáltatásaink
Ha biztosítást szeretne kötni, vagy
zöldkártyát, csekket kér...
Erix Mportál
Bejelentkezés a felületre »
Elérhetőségeink
1096 Budapest, Vendel u. 11.
Tel.: (+36 1) 455-6300
Fax: (+36 1) 455-6399
E-mail: erix@erix.hu
6721 Szeged, Kálmány L. u. 14.
Tel.: (+36 62) 551-310
Fax: (+36 62) 551-319
E-mail: szeged@erix.hu
Partnereink
Lyoness partner
Szolgáltatásaink, termékeink
Erix Biztosítási Alkusz